Všeobecná pravidla Klubu Olympia

Preambule

Klub Olympia (dále jen Klub) je věrnostní program pro zákazníky obchodního centra Olympia Teplice se sídlem Srbická 464, 415 01 Teplice (dále jen Obchodní centrum), jehož majitelem je CPI Shopping Teplice, a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1 (dále jen Provozovatel). Tento program je zaměřen na poskytování nadstandardních výhod pro stálé zákazníky Olympia Teplice.

Tento věrnostní program je marketingovou akcí (reklamou), nikoliv veřejným příslibem či návrhem smlouvy. Věrnostní program je vyhlášen na dobu neurčitou; provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez dalšího měnit podmínky programu či program ukončit. Změna podmínek programu či jeho ukončení je účinné vyhlášením na www.olympiateplice.cz, kde jsou tak vždy k dispozici platná pravidla

Vznik členství v Klubu

Členem Klubu se může stát kterákoliv fyzická osoba starší 15 let s korespondenční adresou v České republice, která souhlasí se Všeobecnými pravidly Klubu. Členem Klubu se nemůže stát právnická osoba. Členství je bezplatné. Zájemce se stane členem Klubu poté, co řádně vyplní registrační formulář na informačním stánku (dále jen Přihláška), vysloví souhlas se Všeobecnými pravidly Klubu a podepíše klubovou kartu (dále jen Karta).

Kartu je povinen člen Klubu chránit před jejím zneužitím nebo ztrátou. V případě ztráty nebo odcizení Karty je člen Klubu povinen to neprodleně nahlásit na recepci Obchodního centra a požádat o vydání nové Karty. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé zneužitím Karty ještě před nahlášením její ztráty nebo odcizení. Každá osoba může vlastnit pouze jednu věrnostní kartu.

Další možností je registrace zákazníka on-line přes www.olympiateplice.cz. V tomto případě si zákazník musí do 14ti dnů od registrace osobně přijít vyzvednout klubovou kartu na informační stánek. Po této lhůtě bude registrace vymazána a zákazník se musí registrovat opětovně.

Členy Klubu se mohou stát i zaměstnanci obchodů Obchodního centra, správy centra a dalších společností, které provádějí podnikatelskou činnost pro Provozovatele.

Dárek za věrnost

Člen Klubu obdrží 1 x za kalendářní rok dárek za věrnost. Oznámení o nároku na tento dárek mu bude zasláno emailem nebo sms zprávou na takový kontakt, který uvedl při registraci v registračním formuláři. Oznámení o dárku za věrnost nezasíláme poštou!

Dárek je nutné si vyzvednout osobně na informačním stánku Olympia ve lhůtě k vyzvednutí určené. Nárok na dárek vzniká po kontrole správnosti údajů člena klubu, po předložené klubové karty nebo občanského průkazu.

Druh ani hodnota dárku není stanovena, obchodní centrum je oprávněno typ dárku měnit dle potřeby obchodního centra.

Obchodní centrum neručí za správnost poskytnutých kontaktů Člena Klubu. Jsou-li při registraci dodány chybné kontakty a oznámení o nároku na dárek tak nemůže být doručeno, nárok na dárek zaniká bez náhrady.

Dárek není vymahatelný právní cestou a obchodní centrum je oprávněno tuto výhodu klubu kdykoliv zrušit bez náhrady.

Zrušení členství

Provozovatel je oprávněn zrušit členství v Klubu z těchto důvodů:

  • Člen Klubu uvedl nesprávné údaje v přihlášce.
  • Člen Klubu zneužil výhod, které mu Klub poskytuje nebo se dopustil jiného jednání v rozporu s Všeobecnými pravidly Klubu.
  • Na písemnou žádost člena Klubu. Žádost o zrušení členství lze zaslat na info@olympiateplice.cz nebo na adresu Správa centra Olympia, Srbická 464, 415 01 Teplice

Přístup k osobnímu účtu v Klubu

Na informačním stánku obchodního centra: Člen Klubu se na informačním stánku Obchodního centra může kdykoliv v provozních hodinách, tj. po – pá, 9.00 – 21.00 hod informovat o výši bodů na Kartě. Člen Klubu předloží kartu a požádá pracovníka informačního stánku Obchodního centra o sdělení výše bodů na Kartě a o informaci na jaké bonusy má nárok. Pracovník informačního stánku vydá na žádost zákazníka bonus, na který má zákazník nárok.

Ochrana osobních údajů členů Klubu

Zákazník svým podpisem na přihlášce výslovně souhlasí s tím, že Provozovatel zpracuje osobní údaje uvedené v přihlášce, jakož i údaje získané v souvislosti s používáním karty Klubu.

Člen Klubu dále tímto výslovně souhlasí s tím, aby provozovatel jako správce zpracovával v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jím poskytnuté osobní údaje za účelem marketingu, zejména k nabízení zboží nebo služeb členovi Klubu a za účelem vyplývajícím z podmínek členství v Klubu. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím určeného zpracovatele(lů), jimiž jsou zaměstnanci společnosti Mark2 Corporation Czech a.s. IČ: 25719751, na pozici obsluhy informačního stánku v Obchodním centru. Provozovatel prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje členů Klubu třetím stranám.

Členové Klubu souhlasí, aby jim provozovatel zasílal nabídku zboží či služeb nájemců Obchodního centra. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu provozu Obchodního centra a nebo do odvolání tohoto souhlasu. Souhlas je možné písemně kdykoliv odvolat a správce údaje zlikviduje. Člen klubu má právo zejména na přístup ke svým osobním údajům, právo požadovat vysvětlení, blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci poskytnutých osobních údajů jakož i další práva stanovená v § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Každý člen Klubu je, v případě, že dojde ke změně jeho osobních údajů, povinen aktualizovat své osobní údaje, především pak korespondenční a e-mailovou adresu. Musí tak učinit osobně na informačním stánku Obchodního centra po předložení karty a zažádání o změnu údajů.

Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv upravit Všeobecná pravidla Klubu, zvláště pak podmínky a způsob, jakým jsou členům Klubu připisovány body a podmínky získání poukazů. Členové Klubu budou o těchto změnách informováni na www.olympiateplice.cz a na e-mail uvedený na přihlášce.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit činnost Klubu. Datum ukončení Klubu bude oznámeno všem členům Klubu prostřednictvím zprávy na e-mail uvedený na přihlášce.


CPI Shopping Teplice a.s.
dne 16.1.2017